Date: Saturday, Jun 11th, 2022

Time: 3:00 pm - 5:00 pm (EDT / -04:00 GMT)


Google Calendar iCal File Export

 

Gàidhlig/Gaelic (English below)

Thigibh do Latha Chaluim Chille, tachartas le ACGA (An Comunn Gàidhealach Aimeireaganach) airson prìomh-naomh na Gàidhealtachd a chuimhneachadh!

Càite:

Air loidhne, leis a’ cheangal a leanas:

Aonaich Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/81250324133?pwd=HK6HF9vVtRhxpmLyeHSSk6QXSdhbQS.1

Àireamh na coinneimh: 812 5032 4133

Facal faire: Beannachd

Cuine:

DiSathairne, 11 an Òig-mhìos

3f ann an Carolina a Tuath, 4f ann an Alba Nuaidh, agus 8f ann an Alba fhèin

Dè agus Cò:

Bidh òraidean eachdraidheil ri fhaighinn le sgoilearan Ceilteach mar an t-Ollamh Donnchadh Sneddon, an t-Ollamh Goiridh Justice, agus Bria Mason (Oifigear Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann); òrain is bàrdachd le seinneadairean mar Ealasaid NicPheadair agus Sandaidh Jones (bàrd oifigeil Mòd Naiseanta na h-Alba); agus cèilidh far am b’ urrainn dhuibh fhèin òran, sgeul, no rann a ghabhail!

Cò mheud:

Saor an asgaidh! Cha chosg e sgillin dhuibh.

English/Beurla

Come to Latha Chaluim Chille (Colmcille’s Day), an event by ACGA (An Comunn Gàidhealach Aimeireaganach / The American Gaelic Society) to celebrate Columba, the patron saint of Gaeldom!

Càite:

On line, by means of the following link:

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/81250324133?pwd=HK6HF9vVtRhxpmLyeHSSk6QXSdhbQS.1

Meeting ID: 812 5032 4133

Password: Beannachd

Cuine:

Saturday, 11 June

3pm in North Carolina, 4pm in Nova Scotia, and 8pm in Scotland

What and Who:

There will be historical lectures by Celtic scholars like Dr Donnchadh Sneddon, Dr. Jeff Justice, and Bria Mason (Gaelic officer of the University of Edinburgh); songs and poetry by singers Eliza Pedersen and Sandy Jones (official bard of the Scottish National Mòd); and a cèilidh where you yourself can share story, song, or verse!

How much:

Free! It won’t cost you a penny.

GABHAIBH ’S A’ CHOMAINN

AG IONNSACHADH GÀIDHLIG

 


Return to Events List