An Comunn Gàidhealach Ameireaganach

The American Scottish Gaelic Society

Gabhaibh ’s a’ Chomainn
The American Scottish Gaelic Society

Latha Chaluim Chille / Colmcille’s Day

| | Uncategorized

Gàidhlig/Gaelic (English below)

Thigibh do Latha Chaluim Chille, tachartas le ACGA (An Comunn Gàidhealach Aimeireaganach) airson prìomh-naomh na Gàidhealtachd a chuimhneachadh!

Càite:

Air loidhne, leis a’ cheangal a leanas:

Aonaich Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/81250324133?pwd=HK6HF9vVtRhxpmLyeHSSk6QXSdhbQS.1

Àireamh na coinneimh: 812 5032 4133

Facal faire: Beannachd

Cuine:

DiSathairne, 11 an Òig-mhìos

3f ann an Carolàin a Tuath, 4f ann an Alba Nuaidh, agus 8f ann an Alba fhèin

Dè agus Cò:

Bidh òraidean eachdraidheil ri fhaighinn ...

Leugh Tuilleadh

Fàilte dhan Chomann Ghàidhealach Ameireaganach.

’S e a’ Ghàidhlig aon de na sia cànain Ceilteach air mhaireann anns an Roinn Eòrpa. ’S e cànan beò a th’ innte, aig cridhe dualchais, eachdraidh, agus cultair na h-Alba.

Tha iomadh seòrsa de Ghàidhlig ri fhaighinn anns na h-Eileanan Breatannach bho thùs eachdraidh chlàraichte, agus tha a’ Ghàidhlig aig bun iomadh ainm-àite ann an Alba. Tha Gàidhlig dlùth ann an dàimh ri Gàidhlig Èirinneach (Gaeilge) agus Gàidhlig Mhanainneach (Gaelg), agus aig astar nas fhaide ris a’ Chuimris (Cymraeg), Cornais (Kernewek), agus Breatnais (Brezhoneg).

Tha mu 60,000 duine a’ bruidhinn Gàidhlig an-diugh ann an Alba, a rèir a’ chunntais-shluaigh mu dheireadh.

Rinn brisidhean eaconamach agus politigeach anns na linntean sa chaidh crìonadh air a’ Ghàidhlig ann an Alba agus chaidh a luchd-labhairt an sgaoilteadh air feadh an t-saoghail. Gheibhear luchd bruidhinn na Gàidhlig a-nise anns na h-Eileanan Siar agus a’ Ghàidhealtachd, bailtean mar Ghlaschu, Dùn Èideann, agus Inbhir Nis, agus coimhearsnachdan sgapte air feadh an domhain, gu h-àraidh an Ceap Breatainn agus Alba Nuadh ann an Canada.

Ach tha daoine ag ionnsachadh na Gàidhlig air feadh an t-saoghail cuideachd, agus buidheann mòr dhiubh ann an Aimeireaga a Tuath, ann am bailtean mòra agus beaga air feadh Canada agus na Stàitean Aonaichte. ’S e sin an t-adhbhar a tha ACGA ann.

View Content In: