Fàilte dhan Chomann Ghàidhealach Ameireaganach. Tha sinn toilichte gu bheil sibh còmhla ruinn.

Cò tha sinne? Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh bunasaich mu ACGA an seo. ’S e buidheann neo-prothaide a th’ annainn, agus deach ar corpachadh 501(c)3 ann an 1984.

A’ bheil Gàidhlig agaibh? A’ bheil sibh ga h-ionnsachadh? Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh bunasaich mun Ghàidhlig an seo.

Tha sinn an dòchas gum faigh sibh na tha sibh ag iarraidh air an làrach-lìn seo, agus gun gabh sibh ruinn mar bhall den chomann! Gheibh sibh fiosrachadh mu ballrachd an seo.

’S e buidheann saor-thoileach a th’ ann an ACGA, gun oifis neo luch-obrach pàighte. Thèid bòrd a’ bhuidhinn a thaghadh gach bliadhna, agus taghaidh gach bòrd ùr a chuid oifigich.

Tha comataidhean a’ dèanamh an obair againn. B’urrainn dhuibh ionnsachadh mun deidhinn an seo.

Gheibhear na frith-laghan againn an seo.