Bidh Slighe nan Gàidheal a’ toiseachadh na sèiseanan ‘Zero to Gaelic’ 2022/2023 a dh’aithghearr. Bidh ceithir cùrsaichean air Zoom, a’ toiseachadh 1mh dhen Dàmhair agus bidh iad a’ ruith air 16 seiseanan de de 90 mionaid ann. Tha barrachd fiosrachadh ann agus clàradh air Eventbrite.