In our fourth reprint, Cam MacRae talks about Graphic Novels.

A bheil sibh measail air nobhailean grafaigeach? Nuair a thòisich leabhraichean grafaigeach a’ nochdadh air sgeilpichean an leabharlainn anns an robh mi ag obair mu dheich bliadhna air ais, cha robh ùidh agam annta idir. Uill, bha mi air Maus a leughadh, gu cinnteach, ach bha an còrr airson na cloinne, nach robh? O, bha gu dearbh, ach feumaidh mi aideachadh gun do leugh mi Asterix the Gaul, cuideachd.
Abair dòigh eachdraidh ionnsachadh! …

Are you a fan of graphic novels? When graphic books began to appear on the shelves of the library where I worked about ten years ago, I wasn’t too interested in them. Well, I had read Maus of course, but the others were for children, weren’t they? Sure, but I must admit that I read Asterix the Gaul too. What a way to learn history! …