The American Scottish Gaelic Society

Gaels Jam 2015

| | Events

Jam nan Gàidheal 2015

Thig Gàidheil na h-Albann Nuaidhe de gach aois cruinn còmhla ann am Màbu, Ceap Breatainn fad còig latha sa Chèitean seo tighinn, agus obraichidh iad còmhla gus cànan is cultar nan Gàidheal ann an Albainn Nuaidh a neartachadh. Bidh deagh chòmhradh agus spòrs gu leòr ann, agus fàsaidh an fheadhainn a bhios ann eòlach air a chèile agus air a’ choimhearsnachd às ...

Read More